Energi

Vurdering av NVE's referanserente

Vurdering av NVE's referanserente

NVE skal gjennom den økonomiske reguleringen av nettvirksomhet sikre at nettselskapene sikres en rimelig avkastning på investert kapital, samtidig som det gis økonomiske insentiver til kostnadseffektiv organisering, utvikling og drift på bransje- og selskapsnivå.

NVEs referanserente definerer hva som er «rimelig avkastning» for gjennomsnittet av bransjen. Renten beregnes ved å hjelp av en WACC-modell (weighted average cost of capital – vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad). Dagens rentemodell har vært i bruk i reguleringen av nettselskap siden 2013. I løpet av de siste årene har det vært en utvikling i finansmarkedene som kan tilsi at det er behov for endringer i modellen. Pöyry har på oppdrag fra NVE vurdert om det er behov for endringer med effekt fra 2018.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Pöyry Management Consulting og Menon Economics.