Nettvirksomhet & Smart infrastruktur

Nettvirksomhet & Smart infrastruktur

Nettvirksomheten er en samfunnsbærende infrastruktur. Den gjennomgår en rivende utvikling, hvor nye forbruksmønstre og økt, desentralisert kraftproduksjon endrer de grunnleggende behovene nettselskapene må møte. Samtidig skal selskapene ta i bruk ny, digital teknologi og skape fremtidens smarte nett med basis i smarte målere.

Myndighetenes reguleringer setter stadig strengere krav til grenser mellom nettvirksomhet og øvrig virksomhet, og utfordrer den tradisjonelle, vertikale integrasjonsmodellen som mange energiselskaper er bygget på. Sterke krav til effektiv drift og økende investeringsbehov setter også press på finansielle forhold, hvor de fleste av dagens kommunale eiere mangler både vilje og evne til å finansiere videre vekst og fornyelse av nettkapitalen.

Pöyry har dyp bransjekunnskap om nettvirksomhet, både i Norge og internasjonalt. Vår kompetanse dekker operasjonelle, forretningsmessige og regulatorisk forhold. Vi har utviklet egne analyseverktøy for vurdering av regulatorisk effekter, for verdivurderinger og vurdering av fusjons- og synergieffekter. Vi har utviklet en langsiktig analysemodell for utvikling i topplast og energibehov, med detaljerte datasett for hele Norge. Vi har også modeller for analyse av ulike tariffutforminger, og hvordan disse kan knyttes til sluttbrukerrespons og realisering av nettnytte.

Sammen med vår engineering-virksomhet dekker vi også et bredt spekter av tekniske problemstillinger. Pöyry tilbyr tjenester langs hele transformasjonskjeden for nettvirksomhet:

  • Planlegging, investeringspolicy og optimal tilpasning til reguleringen
  • Finansiell fremskrivninger og planlegging 
  • Strategisk utvikling av nettvirksomheten, restrukturering og oppkjøp
  • Verdivurderinger, transaksjonsstøtte og due diligence (både kommersiell og teknisk)
  • Forretningsutvikling, utnyttelse og bruk av smarte løsninger
  • Utvikling av gode tariffmodeller som bidrar til jevnere nett utnyttelse og reduserte kostnader
  • ​Operasjonell effektivisering og prosessforbedringer

NVEs forslag til tariffmodell

Pöyry Management Consulting har gått gjennom NVEs forslag til nye uttakstariffer i distribusjonsnettet. Selv om vi er enige i at effekttariffer har langt bedre egenskaper enn dagens energibaserte tariffer, mener vi forslaget har en rekke svakheter og på en del sentrale områder er svakt dokumentert og underbygget. Særlig peker vi på at:

NVEs forslag til tariffmodell vil medføre en kraftig økning av nettleien for kunder med atypisk forbruksprofil sammenlignet med dagens energitariff. Økningen i kapasitetsleddet står ikke i forhold til nettselskapenes kostnader for kapasitet. Forslaget tar ikke tilstrekkelig hensyn til sammenhengen mellom prissignal og systemlast.

Vi peker også på at forslaget ikke tar hensyn til virkningene av anleggsbidrag, som bidrar til en betydelig skjevhet i fordelingen av kostnader mellom kunder i samme nett. Dette rammer spesielt kunder som betaler fullt anleggsbidrag for både nettstasjon og eget lavspentnett.

Hele høringssvaret kan leses her.