Vann

Vann

Befolkningsvekst, urbanisering og økt industriell produksjon har innvirkning på miljøet og vannressursene. Industrien krever effektiv bruk av prosessvann, solide behandlingssystemer og sofistikert resirkulering samt gjenbruksteknologier  for å redusere vannfotavtrykket og minimere innvirkningen på miljøet. Offentlige samfunn er avhengige av uavbrutt vannforsyning, effektiv oppsamling av avløpsvann og behandlingsteknologier for å redusere mengden næringsstoffer og ta fatt i problemet med mikroforurensning.

Vi hjelper våre kunder å investere i ressursbesparende og renere teknologier, forvalte naturressurser på en bedre måte, bygge miljøvennlig infrastruktur og optimalisere organisasjonsmessige strukturer. Våre rådgivnings-, design- og prosjektledelsestjenester legger til rette for effektiv drift av nøye planlagte industrielle prosesser. Gjennom integrert vannressursforvaltning hjelper vi nasjonale og lokale myndigheter å forvalte og utvikle sin infrastruktur på en kostnadseffektiv måte og i samsvar med lovfestede standarder.