Markedsanalyse

Markedsanalyse og -modellering

Enkle modeller gir ofte enkle svar, og feil svar. Analyser fra Pöyry Management Consulting er tuftet på modeller som fanger opp markedenes virkelige kompleksitet.

Kraftmarkedet kan forenklet forklares som balanseringen av kraftproduksjon og -forbruk. Og rett under denne glatte overflaten finnes enorm kompleksitet som en analytiker må ta i betraktning: brenselspriser, som gass, olje og kull; karbonmarkedet EU ETS; individuelle produksjons- og driftsprofiler; individuelle kraftverksparametre for alle typer kraftverk; utveksling av kraft mellom land, og eventuelle begrensninger; kraftvarmeverks varmelast og fleksibilitet; vannverdier og reservoiroptimalisering under usikkerhet; utvikling i teknologikostnader; påvirkning fra endringer i markedsdesign; nasjonale og internasjonale klimamål og andre reguleringer.

Enkle modeller som ikke fanger opp faktiske interaksjoner og sammenhenger kan lede til enkle svar, men svarene kan likefullt være gale. Og å modellere et kraftmarked uten innsikt i tilstøtende energimarkeder er i dag utilstrekkelig.

Pöyry er verdensledende i analyse og modellering av kraftmarkeder, og vi er stolte av å ha noen av de kraftigste og mest detaljerte modellene på markedet:

  • Kraftmarkedsmodellen BID3
  • Gasmarkedsmodellen Pegasus
  • Oljemarkedsmodellen Kronos
  • Kullmarkedsmodellen Olympus
  • Karbonmarkedsmodellen Carbon
  • Gasslagringsmodellen Maelstrom

Med disse kan vi lage konsistente scenarioer, hvor grunnleggende økonomiske parametre ligger til grunn, hvor brenselspriser henger sammen med hverandre, hvor termisk produksjon er konsistent med flyt på overføringskabler, lagring og ulike vær-år. Modellene våre kan simulere alle kraftstasjoner i Europa på timesbasis. Dermed kan vi lage langsiktige prognoser for produksjon, utslipp og drivstofforbruk, og for finansiell informasjon som kraftpriser og lønnsomhet

Modelleringen oppdateres hvert kvartal og testes med jevne mellomrom mot faktisk produksjon og markedspris. Arbeidet med 'backcasting' er kritisk for å teste modellens nøyaktighet, men også for å forstå hvor markeder divergerer fra økonomisk teori og hvilke justeringer som er nødvendige.