Energi

Elektrifisering av Johan Castberg-feltet

Elektrifisering av Johan Castberg-feltet

Prosjektfakta

Kunde: Statoil

Type prosjekt: Tiltakskost- og klimaanalyse

Prosjektperiode: 2015-2016

Forsyning av installasjoner på sokkelen med kraft fra land er av myndighetene ansett som et tiltak som kan redusere klimagassutslipp. Alle nye offshore utbyggingsprosjekter er derfor pålagt av Stortinget å utrede mulighetene for elektrifisering.  I forbindelse med konsekvensutredningen av Johan Castberg-feltet  gjennomførte Pöyry en analyse av klimavirkninger og tiltakskostnader ved å benytte kraft fra land til å dekke installasjonens energibehov.

Del I av studien var en helhetlig analyse av  endringer i CO2-utslipp ved ulike grader av elektrifisering av Johan Castberg-feltet i Barentshavet, både på nasjonalt  og globalt nivå. Utslippsbesparelser på feltet ble sammenlignet med endringer i utslipp fra kraftsektoren som følge av økt kraftbehov fra Johan Castberg. Analysen ble gjennomført for fire ulike scenarioer for utvikling av kraftmarkedet i Norge og Europa fram til 2052, som bl.a. hensyntok betydningen av EUs kvotemarked og klimapolitiske føringer og vedtak i Norge og EU.

Del II av studien hadde som målsetting å beregne tiltakskostnader for ulike grader av elektrifisering for Johan Castberg-feltet (herunder risprognoser for elektrisk kraft og CO2-kostnad) og vurdere tiltakets miljøkostnadseffetivitet. Analysen viste at uansett hvilke elektrifiseringsalternativ og kraftmarkedsscenario som legges til grunn, er tiltakskostnad betydelig høyere enn CO2-kostnaden, elektrifisering av Johan Castberg er m.a.o. ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Tiltakskostnad beregnes basert på netto endringer i lokale utslipp. Pöyrys beregninger viser at lokale utslippskutt i stor grad vil bli oppveid av økte CO2-utslipp fra den europeiske kraftsektoren, noe som svekker den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ytterligere.